Lorenzo Safari Tour 2008
**** Locarno 11.07. ****Como 07.07.****Bolzano 06.06. **** Zurigo 14.05.****
 
brote.jpg
brote2.jpg
locarno1.jpg
locarno2.jpg
locarno3.jpg
locarno4.jpg
locarno5.jpg
locarno6.jpg
locarno7.jpg
locarno8.jpg
locarno9.jpg
como1.jpg
como2.jpg
como3.jpg
como4.jpg
como5.jpg
como6.jpg
como7.jpg
como8.jpg
como9.jpg
como10.jpg
como11.jpg
como12.jpg
como13.jpg
bozen1.jpg
bozen2.jpg
bozen3.jpg
bozen4.jpg
bozen5.jpg
bozen6.jpg
bozen8.jpg
bozen11.jpg
bozen12.jpg
bozen13.jpg
bozen14.jpg
bozen15.jpg
bozen16.jpg
bozen21.jpg
bozen25.jpg
bozen28.jpg
bozen31.jpg
bozen35.jpg
bozen38.jpg
bozen39.jpg
bozen60.jpg
bozen68.jpg
bozen74.jpg
bozen75.jpg
bozen76.jpg
bozen83.jpg
bozen84.jpg
bozen86.jpg
bozen89.jpg
bozen97.jpg
bozen101.jpg
bozen102.jpg
bozen105.jpg
bozen106.jpg
bozen107.jpg
bozen113.jpg
zurigo1.jpg
zurigo2.jpg
zurigo3.jpg